Region

Povjerenica utvrdila: Vidojković diskriminisao Rome kolumnom u Danasu

Povjerenica je u mišljenju utvrdila da navodi iz teksta autora kolumne predstavljaju oblik diskriminacije koji je zabranjen članom 12 Zakona, jer se njima šire uobičajeni negativni stereotipi i predrasude prema Romima.

Inicijativa za ekonomska i socijalna prava A 11 iz Srbije saopćila je da je Povjerenica za zaštitu ravnopravnosti donijela mišljenje sa preporukom kojim je utvrdila da su dnevni list „Danas“ i Marko Vidojković tekstom „Raj u Vuka Vrčevića“, objavljenim 22. februara, povrijedili dostojanstvo pripadnika romske nacionalne manjine.

Mišljenje sa preporukom donijeto je nakon pritužbi koje su Povjerenici za zaštitu ravnopravnosti podnijeli Vojvođanski romski centar, Udruženje „Ustanite Romi“ Novi Sad i Inicijativa A 11.

„Povjerenica je u mišljenju utvrdila da navodi iz teksta autora kolumne koji govore o podizanju kartonskih naselja kao tradiciji Roma, o kamenovanju vatrogasaca i prosjačenju, te džeparenju i uživanju droga predstavljaju oblik diskriminacije koji je zabranjen članom 12 Zakona, jer se njima šire uobičajeni negativni stereotipi i predrasude prema Romima“, navedeno je.

Dodaje se da je u mišljenju navedeno da je nejasno kakvu kritiku donosilaca političkih odluka usmjerenih na Rome autor iznosi kroz navode da su ovakva postupanja viševjekovna tradicija Roma.

Istaknuto je da takve diskriminatorne izjave imaju posebnu težinu jer je autor kolumne javna ličnost, a dnevni list „Danas“ među najtiražnijim dnevnim listovima u Srbiji.

Povjerenica Brankica Janković je u mišljenju ponovila ranije stavove da uvredljiv govor zasnovan na ličnom svojstvu prema određenoj grupi sam po sebi predstavlja pravljenje razlike u odnosu na druge koji nisu predmet takvih uvreda. Povjerenica je pojasnila dnevnom listu „Danas“ i da ne postoji povreda prava na odbranu u ovom postupku, time što je ovaj organ prije donošenja mišljenja po pritužbi (zapravo i prije podnošenja pritužbi) izdala upozorenje javnosti u skladu sa čl. 33 Zakona o zabrani diskriminacije.

U ekstenzivnom odgovoru na pritužbu, dnevni list „Danas“ je, između ostalog, naveo da je kolumna kroz pretjerivanje i šokantan opis pledirala da rasvijetli važan društveni fenomen. Takođe, dnevni list „Danas“ je istakao da sve pritužbe sadrže formalne nedostatke, zahtijevalo se da se stvar ne posmatra kroz prizmu „španske inkvizicije“, te da je posebno opasno neodgovorno ukazivanje na čl. 13 Zakona o zabrani diskriminacije jer se time dnevni list „Danas“ i Marko Vidojković bez dokaza optužuju za teške oblike diskriminacije.

U odnosu na pritužbu koju je podnijela Inicijativa A 11, dnevni list „Danas“ je istakao da postoji „povod za određenu sumnju u njenu dobronamjernost i potpunost“.

Na kraju, Marko Vidojković, autor kolumne, je takođe uputio izjašnjenje u kom je istakao da godinama radi na zaštiti ugroženih društvenih, nacionalnih i socijalnih grupa, te da je bio žrtva hajke povodom objavljenog teksta, da mu je jasno da ne može svako da razumije tekst koji je napisao, kao i da mu sto četrdeset objavljenih djela u katalogu Narodne biblioteke Srbije daju za pravo da slobodno bira kako će pristupiti određenoj temi.

Povjerenica za zaštitu ravnopravnosti odredila je rok od 30 dana u kom je neophodno da se dnevni list „Danas“ i Marko Vidojković sastanu sa podnosiocima pritužbe na kom će se bliže upoznati sa izazovima sa kojima se suočava romska populacija. Takođe, Povjerenica je uputila preporuku dnevnom listu „Danas“ i Marku Vidojkoviću da se ubuduće uzdrže od objavljivanja sadržaja kojima se vrijeđa dostojanstvo Roma i Romkinja.

Imajući u vidu da krajem marta 2022. godine Komisija za žalbe Savjeta za štampu povodom ove kolumne nije uspjela da usaglasi odluku o tome da li je došlo do kršenja Kodeksa novinara Srbije, na šta se i dnevni list „Danas“ pozivao u svom odgovoru na pritužbe, Inicijativa A 11 će u narednom periodu inicirati kontakte sa Savjetom i kako bi doprinijela diskusiji o razumjevanju položaja Roma i Romkinja i njihovog medijskog predstavljanja.

(Newipe)

Srodni artikli

Back to top button