Novosti

ChatGPT, “vodeći ekspert” za ljudska prava, prepoznao je diskriminaciju Roma u BiH

Odgovarao je na pitanja poput ustavne diskriminacije manjina u BiH, osporavanja prava LGBT populacije, nedovoljne zastupljenosti Roma, te generalno političke situacije u BiH

Trenutno najpopularniji program na svijetu “odgovarao” je na pitanja portala Newipe. ChatGPT je program vještačke inteligencije koji zna odgovore na sva pitanja. Zanimalo nas je kakvo je njegovo “mišljenje” o ljudskim pravima u BiH sa akcentom na prava manjina.

Fasciniralo nas je sa kakvom preciznošću je ponudio dubinske odgovore na pitanja koja posljednih godina i decenija muče bh. javnost. Odgovarao je na pitanja poput ustavne diskriminacije manjina u BiH, osporavanja prava LGBT populacije, nedovoljne zastupljenosti Roma, te generalno političke situacije u BiH. Evo kakve smo odgovore dobili:

Kako biste ocijenili poštivanje ljudskih prava u BiH?

-Ocjenjivanje poštivanja ljudskih prava u Bosni i Hercegovini je kompleksno pitanje koje uključuje mnoge aspekte. Međutim, mogu se navesti neki od ključnih problema i izazova u poštivanju ljudskih prava u BiH:

-Diskriminacija: Diskriminacija na osnovu etničke pripadnosti, roda, seksualne orijentacije i drugih faktora i dalje je raširena u Bosni i Hercegovini. Diskriminacija Roma i drugih manjinskih grupa, kao i žena, i dalje je visoka i treba se adresirati.

-Sloboda izražavanja: Sloboda izražavanja i medija često su ugroženi u Bosni i Hercegovini. Postoji zabrinutost u vezi s neovisnošću medija i utjecajem političkih struktura na medije.

-Korupcija: Korupcija u Bosni i Hercegovini ostaje visoka i predstavlja ozbiljan problem za ljudska prava, pogotovo kada se radi o ekonomskim i socijalnim pravima građana.

-Pravosuđe: Pravosudni sistem u Bosni i Hercegovini se suočava sa brojnim izazovima, uključujući dugotrajne sudskih procese, neučinkovitost pravosudnih tijela i nedostatak vladavine prava.

-Migracije: Migracijska kriza u Evropi utječe i na Bosnu i Hercegovinu, gdje su mnogi migranti i izbjeglice ostali zaglavljeni bez pristupa osnovnim ljudskim pravima.

Sve u svemu, postoje izazovi i problemi u poštivanju ljudskih prava u Bosni i Hercegovini. Međutim, također postoje i pozitivni koraci i inicijative koje se poduzimaju u cilju unapređenja poštivanja ljudskih prava u zemlji. Stoga bih ocjenu poštivanja ljudskih prava u Bosni i Hercegovini opisao kao pomiješanu, s nekim pozitivnim koracima i poboljšanjima, ali i daljnjim izazovima koje treba adresirati.

Kako pomiriti tri konstitutivna naroda u BiH?

-Jačanje dijaloga i komunikacije: Ključno je da se stvori kultura dijaloga i otvorenog razgovora među različitim zajednicama. Treba poduzeti korake za uspostavu platformi za dijalog, gdje se mogu razmjenjivati stavovi, ideje i misli. Dijalog može pomoći u stvaranju razumijevanja i poštovanja prema drugima, što može smanjiti tenzije i izgraditi povjerenje.

-Jačanje institucija: Izgradnja jakih i nepristrasnih institucija ključna je za pomirenje naroda. Institucije moraju biti uspostavljene na način koji osigurava da svi građani, bez obzira na njihovu pripadnost narodu, imaju jednaka prava i pristup. Institucije moraju biti transparentne i odgovorne, te moraju predstavljati interese svih građana.

-Obrazovanje: Obrazovanje može odigrati ključnu ulogu u pomirenju naroda. Važno je osigurati da se u školama podučava historija na način koji je uravnotežen i koji ne gura narode jedan protiv drugog. Također je važno uključiti dijalog i razumijevanje u obrazovanje, kako bi se stvorili kritički mislioci koji su u stanju prepoznati vrijednosti drugih i poštovati ih.

-Ekonomski razvoj: Važno je osigurati da se ekonomski razvoj događa u svim dijelovima zemlje i da svi narodi imaju pristup resursima i prilikama. Ekonomski razvoj može pomoći u smanjenju nezaposlenosti i siromaštva, te stvaranju stabilnosti i povjerenja među narodima.

-Međunarodna podrška: Međunarodna zajednica može pružiti podršku u postizanju pomirenja naroda u Bosni i Hercegovini. Međunarodne organizacije i druge države mogu pružiti finansijsku i tehničku podršku, te poslužiti kao posrednici u dijalogu i pregovorima.

Napomena: ovo su samo neki od mogućih pristupa pomirenju naroda u Bosni i Hercegovini, a rješavanje ovog problema zahtijeva složen i dugotrajan proces u kojem je potrebna široka podrška različitih društvenih slojeva.

Da li je moguće da se Republika Srpska osamostali i postane nezavisna država?

-Prema Dejtonskom mirovnom sporazumu, koji je okončao rat u Bosni i Hercegovini, Republika Srpska (RS) je jedan od dva entiteta unutar BiH i nije moguće da postane nezavisna država bez pristanka drugog entiteta, Federacije Bosne i Hercegovine, kao i međunarodne zajednice.

S druge strane, postoji mogućnost da se Dejtonski mirovni sporazum promijeni i da se na taj način otvori put za nezavisnost RS-a. Međutim, takve promjene bi zahtijevale pristanak svih strana uključenih u mirovni sporazum, što je malo vjerovatno da će se dogoditi u skorije vrijeme. Također, takve promjene bi mogle izazvati velike političke napetosti u Bosni i Hercegovini i u cijeloj regiji.

Stoga, u skladu s Dejtonskim mirovnim sporazumom i međunarodnim pravom, Republika Srpska ostaje dio Bosne i Hercegovine i ne može se jednostrano osamostaliti i postati nezavisna država.

Kako komentarišete neprovođenje presude Evropskog suda za ljudska prava “Sejdić-Finci”?

-Neprovođenje presude Evropskog suda za ljudska prava “Sejdić-Finci” je zabrinjavajuće i predstavlja ozbiljan propust u ispunjavanju obaveza koje Bosna i Hercegovina ima prema međunarodnom pravu i standardima. Presuda “Sejdić-Finci” se odnosi na diskriminaciju u političkim pravima, u ovom slučaju u pogledu kandidovanja za visoke pozicije u državi. Evropski sud za ljudska prava je u presudi utvrdio da Bosna i Hercegovina mora osigurati pravo na jednakost u političkim pravima svih građana bez obzira na njihovu nacionalnu ili etničku pripadnost.

Neprovođenje ove presude znači da se diskriminacija nastavlja i da se nisu preduzeli adekvatni koraci da se osigura ravnopravnost i jednakost u političkim pravima za sve građane Bosne i Hercegovine. Ovo također predstavlja prepreku napretku Bosne i Hercegovine ka EU i drugim međunarodnim integracijama.

Zbog toga je važno da se Bosna i Hercegovina u potpunosti pridržava odluka međunarodnih sudova i ispunjava svoje obaveze prema međunarodnom pravu. Potrebno je da se preduzmu hitni i konkreti koraci za rješavanje ovog problema i osiguravanje jednakosti i ravnopravnosti za sve građane Bosne i Hercegovine, bez obzira na njihovu nacionalnu ili etničku pripadnost.

Kako povećati prisustvo Roma u bh. institucijama?

-Povećanje prisustva Roma u bh. institucijama zahtijeva konkretne i odlučne korake usmjerene na uklanjanje prepreka i diskriminacije koje ova zajednica susreće u bosanskohercegovačkom društvu. U nastavku su neki od mogućih pristupa koji bi mogli pomoći u postizanju ovog cilja:

-Kampanje senzibilizacije: Potrebno je podići svijest javnosti o problemima i preprekama s kojima se susreću Romi u bh. društvu i o važnosti uključivanja ove zajednice u institucije. Ove kampanje trebaju biti usmjerene na sve dijelove društva, uključujući institucije, medije, obrazovne institucije i građane.

-Pozitivne kvote: Institucije bi mogle uvesti pozitivne kvote za pripadnike romske zajednice, što bi im omogućilo bolju zastupljenost u institucijama. Ovo bi moglo uključivati kvote za zapošljavanje, ali i za političku zastupljenost u tijelima poput parlamenta, vlade i gradskih vijeća.

-Programi obrazovanja i osposobljavanja: Potrebno je osigurati pristup obrazovanju i osposobljavanju Romima, kako bi se omogućilo njihovo aktivno sudjelovanje u institucijama. Ovi programi mogu uključivati ​​obuku za rad u institucijama, pristup finansijskoj pomoći za obrazovanje i osposobljavanje, te posebne programe za učenje jezika i razvoj drugih vještina potrebnih za rad u institucijama.

-Uklanjanje diskriminacije: Potrebno je poduzeti konkretne mjere za uklanjanje diskriminacije i predrasuda koje Romi susreću u društvu, kao i za promicanje njihovog punog sudjelovanja u društvu. Ovo može uključivati ​​zakonodavne mjere i kampanje senzibilizacije, ali i promjene u načinu na koji institucije djeluju, uključujući uklanjanje prepreka koje otežavaju pristup Romima.

-Partnerstvo i suradnja: Važno je uspostaviti partnerstvo i suradnju s organizacijama koje predstavljaju romsku zajednicu, kako bi se osigurao kontinuirani dijalog i usmjerenje na prioritete i potrebe Romskog naroda. Ovo bi moglo uključivati ​​suradnju s nevladinim organizacijama, romskim organizacijama i drugim relevantnim akterima.

Kako ocjenjujete rad romskih predstavnika u BiH?

-Općenito govoreći, rad romskih predstavnika u Bosni i Hercegovini se može ocijeniti kao vrlo izazovan s obzirom na socijalno-ekonomski položaj Roma u BiH. Romi se suočavaju s brojnim izazovima i diskriminacijom u mnogim područjima, uključujući obrazovanje, zapošljavanje, stambeno zbrinjavanje, zdravstvo, pristup pravosuđu i političko predstavljanje.

Iako postoje neki romski predstavnici koji su aktivni u borbi za prava Roma i unapređenju njihovog položaja u društvu, postoje i oni koji ne uspijevaju adekvatno predstavljati potrebe i interese romske zajednice. Postoje izazovi u smislu nedostatka resursa, organiziranja romske zajednice, političkog angažmana i interne podjele unutar romske zajednice u BiH.

Kako bi se osiguralo bolje predstavljanje romske zajednice u BiH, potrebno je uložiti napore u organiziranje zajednice, obrazovanje, zapošljavanje, borbu protiv diskriminacije i promovisanje aktivnog učešća Roma u političkim procesima i odlučivanju. Važno je da se Romi aktivnije uključe u procese odlučivanja na svim nivoima vlasti, uključujući lokalne, kantonalne i državne institucije, kako bi se osigurala adekvatna zaštita njihovih prava i interesa.

Na koji način BiH može krenuti putem razvoja i približavanja EU?

-Pitanje pomirenja tri konstitutivna naroda u Bosni i Hercegovini izuzetno je složeno i traži dugotrajno i temeljito razmatranje. Međutim, postoje neki pristupi i preporuke koje bi se mogli uzeti u obzir u rješavanju ovog problema:

-Bosna i Hercegovina je već ostvarila određeni napredak u pogledu približavanja Evropskoj uniji, ali i dalje postoje brojni izazovi koji trebaju biti riješeni. Ovdje su neke od mogućih mjera koje BiH može poduzeti kako bi se približila EU i krenula putem razvoja:

-Implementacija reformi: Bosna i Hercegovina mora implementirati ključne reforme u područjima kao što su vladavina prava, ekonomija, socijalna politika, obrazovanje, pravosuđe, javna uprava i društveni dijalog. Ove reforme će omogućiti Bosni i Hercegovini da ispuni kriterije za pristupanje EU-u.

-Suočavanje s prošlošću: Bosna i Hercegovina mora se suočiti s prošlošću i riješiti otvorena pitanja kao što su ratni zločini, nestali i ratna odšteta. Ovo će pomoći u stvaranju stabilnog i trajnog pomirenja unutar društva.

-Jačanje regionalne suradnje: BiH treba intenzivirati saradnju s ostalim zemljama u regiji, jer je regionalna suradnja ključna za stabilnost i prosperitet u regiji.

-Jačanje institucija: Bosna i Hercegovina mora ojačati svoje institucije i osigurati da one rade u skladu s evropskim standardima. Ovo uključuje nezavisnost pravosuđa, borbu protiv korupcije, jačanje parlamentarnog nadzora, kao i unapređenje administrativnih kapaciteta.

-Ekonomski razvoj: BiH mora unaprijediti svoju ekonomiju i povećati ulaganja u infrastrukturu, industriju i razvoj ljudskih resursa. To će pomoći u stvaranju radnih mjesta, povećanju izvoza i smanjenju nezaposlenosti.

-Promovisanje vrijednosti EU: BiH treba promovisati vrijednosti EU, uključujući demokratiju, vladavinu prava, poštivanje ljudskih prava i sloboda, te ravnopravnost spolova.

Ove mjere zahtijevaju dugoročni i kontinuirani angažman Bosne i Hercegovine i njenih građana. Važno je da se svi politički lideri i građani Bosne i Hercegovine fokusiraju na ove ciljeve i zajednički rade na tome da se Bosna i Hercegovina približi EU i krene putem razvoja.

-Koliko je održavanje Povorke ponosa u Sarajevu važno za promociju ljudskih prava u BiH?

Održavanje Povorke ponosa u Sarajevu može biti od velike važnosti za promociju ljudskih prava u Bosni i Hercegovini. Povorke ponosa su važne jer omogućavaju osobama koje se identificiraju kao LGBT+ da javno izraze svoj identitet i borbu za svoja prava, te time osvijeste društvo o njihovim poteškoćama i izazovima s kojima se susreću u društvu.

Organizacija Povorke ponosa u Sarajevu i podrška koju dobiva od strane političkih i društvenih lidera može imati značajan simbolički učinak u smislu osvještavanja ljudi o važnosti poštivanja prava LGBT+ osoba i zaštite od diskriminacije na osnovu seksualne orijentacije i rodnog identiteta.

Osim toga, održavanje Povorke ponosa može imati i praktični učinak u vidu pritiska na političare i vlasti da preuzmu konkretne korake za poboljšanje zakonodavnog okvira koji bi omogućio veću zaštitu prava LGBT+ osoba u Bosni i Hercegovini.

U konačnici, održavanje Povorke ponosa u Sarajevu može imati snažan utjecaj na promicanje ljudskih prava i jednakosti za sve osobe, te time doprinijeti izgradnji tolerantnijeg i inkluzivnijeg društva u BiH.

(Newipe)

Srodni artikli

Back to top button