Novosti

Vlada FBiH: Za programe u oblasti zdravstva više od 122 miliona KM, za zdravstvenu zaštitu Roma 35 hiljada

Svrha transfera za zdravstvenu zaštitu Roma u FBiH je pružanje zdravstvene zaštite osobama romske nacionalnosti, koji nemaju stalno prebivalište, odnosno boravište u FBiH, pod jednakim uslovima, kao i za ostale grupacije stanovništva koje su izložene povećanom riziku obolijevanja.

Vlada Federacije BiH je na današnjoj sjednici u Sarajevu na prijedlog Federalnog ministarstva zdravstva donijela odluke o usvajanju osam programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava u okviru tekućih transfera drugim nivoima vlasti i fondovima utvrđenih Budžetom FBiH za 2023. godinu ovom ministarstvu u ukupnom iznosu od 122.385.000 KM.

Od toga su dva nova transfera, i to za biomedicinski potpomognutu oplodnju, te prevenciju širenja i rano otkrivanje HIV virusa.

Saopćeno je da je transfer u iznosu od 35.000 KM namijenjen za zdravstvenu zaštitu Roma u Federaciji BiH. Svrha ovog programa je pružanje zdravstvene zaštite osobama romske nacionalnosti, koji nemaju stalno prebivalište, odnosno boravište u FBiH, pod jednakim uslovima, kao i za ostale grupacije stanovništva koje su izložene povećanom riziku obolijevanja.

Inače, Vlada FBiH je usvojila program utroška sredstava sa kriterijima raspodjele za Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH, utvrđenih Budžetom Federacije BiH za 2023. godinu, u iznosu od 33,5 miliona KM. Ova sredstva se raspoređuju na dva programa koji se finansiraju sredstvima federalnog fonda solidarnosti, i to za obezbjeđenje prava na zdravstvene usluge u iznosu od 13,5 miliona KM, te za obezbjeđivanje prava na lijekova i medicinska sredstva u iznosu od 20 miliona KM. To je za pet miliona KM više nego u prošloj godini.

U odluci je navedeno da su za obezbjeđenje prava na zdravstvene usluge, te lijekove i medicinska sredstva koji se finansiraju sredstvima federalnog fonda solidarnosti u 2023. godini, uz  sredstva iz Budžeta Federacije u iznosu od 33,5 miliona KM, u ovoj godini planirana i sredstva iz doprinosa za zdravstveno osiguranje i ostalih izvora u iznosu od 177.058.300 KM. Tako da su ukupna sredstva Zavodu za ove namjene u 2023. godini iznose 210.558.300 KM.

Osiguranim licima na teritoriji Federacije BiH će se u 2023. godini iz sredstava fonda solidarnosti FBiH obezbijediti ostvarivanje prava na zdravstvene usluge, saglasno Odluci o utvrđivanju Osnovnog paketa zdravstvenih prava, Odluci o utvrđivanju prioritetnih vertikalnih programa zdravstvene zaštite od interesa za FBiH i najsloženijih oblika zdravstvene zaštite iz određenih specijalističkih djelatnosti, a u skladu sa obimom zdravstvenih usluga koji je utvrđen za 2023. godinu.

Pružanje zdravstvenih usluga će se pružati u zdravstvenim ustanovama u Federaciji BiH koje ispunjavaju potrebne uslove za uspješno liječenje i koje su verificirane od strane Federalnog ministarstva zdravstva. Sa ovim zdravstvenim ustanovama će se zaključiti ugovori o pružanju zdravstvenih usluga u 2023. godini.

Za obezbjeđenje prava na zdravstvene usluge koje se finansiraju sredstvima federalnog fonda solidarnosti u 2023. godini planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 82.135.000 KM, a finansiraće se iz Budžeta Federacije BiH u iznosu od 13.500.000 KM, te doprinosa za zdravstveno osiguranje i ostalih izvora u iznosu od 68.635.000 KM. U okrivu planiranog obima zdravstvenih usluga federalnog fonda solidarnosti, sredstvima Budžeta Federacije BiH u 2023. godini će se finansirati usluge iz programa kardiologije i kardiohirurgije.

Također, osiguranim licima na teritoriji FBiH će se u 2023. godini iz sredstava fonda solidarnosti Federacije BiH obezbijediti ostvarivanje prava na korištenje medicinskih sredstava i lijekova sa liste lijekova fonda solidarnosti koja se finansira iz sredstava Federalnog fonda solidarnosti saglasno utvrđenim medicinskim indikacijama. Za obezbjeđenje prava na lijekove i medicinska sredstva koji se finansiraju sredstvima federalnog fonda solidarnosti u 2023. godini planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 128.423.300 KM, a finansirat će se iz Budžeta FBiH u iznosu od 20.000.000 KM, te doprinosa za zdravstveno osiguranje i ostalih izvora, u iznosu od 108.423.300 KM.

U okviru planiranih rashoda za lijekove i potrošni medicinski materijal federalnog fonda solidarnosti, sredstvima Budžeta FBiH u 2023. godini će se sufinansirati lijekovi za liječenje malignih oboljenja (citostatici) i lijekovi za liječenje multiple skleroze.

Program utroška namijenjen za biomedicinski potpomognutu oplodnju (BMPO) planiran je u iznosu od 10.000.000 KM. Odobrena sredstva raspoređuju se za finansiranje zdravstvenih usluga vezanih za ostvarivanje prava na liječenje neplodnosti BMPO na teritoriji Federacije BiH. Svrha programa je liječenje neplodnosti BMPO u zdravstvenim ustanovama u Federaciji BiH sa kojima je zaključen ugovor.

Cilj ovog programa je omogućiti prava pacijenata, nakon utvrđivanja da se trudnoća ne može postići drugim načinima liječenja, na obavljanje postupaka BMPO na teritoriji Federacije BiH, kao i na provođenje drugih pitanja od značaja za primjenu ovog postupka.

U obrazloženju je navedeno da je Zakonom o liječenju neplodnosti biomedicinski potpomognutom oplodnjom utvrđena obaveza finansiranja ovog postupka iz budžeta Federacije BiH. U skladu sa navedenim, Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH je Programom zdravstvene zaštite za 2023. godinu i Finansijskim planom Zavoda za 2023. godinu, predvidio provedbu ovog programa.

Inače, Vlada Federacije BiH je prošle godine predložila izmjene i dopune ovog zakona s ciljem smanjenja nejednakost u dostupnosti usluge biomedicinski potpomognute oplodnje po kantonima, odnosno ujednačavanje prava za sve parove kojima je ova usluga indicirana na području Federacije BiH. Također, uveden je novi model finansiranja prava i usluge BMPO tako da se one u potpunosti finansiraju iz Budžeta FBiH, te su tako na jednak način dostupne za sve parove koji boluju od steriliteta u Federaciji BiH.

Pravo na ovo liječenje iz sredstava budžeta Federacije BiH, u pravilu, ima žena do navršene 42. godine života, koja je u braku, odnosno vanbračnoj zajednici. Ovo pravo se odnosi na tri pokušaja intrauterine inseminacije, u skladu s medicinskim indikacijama i smjernicama, te na pet pokušaja vantjelesne oplodnje.

Danas je usvojen Program utroška za raspodjelu sredstava transfera za sanaciju 19 zdravstvenih ustanova u Federaciji BiH u iznosu od 75.000.000 KM. Odlukom se odobrava raspodjela sredstava zdravstvenim ustanovama u FBiH čiji je osnivač Federacija BiH, tipa univerzitetsko-kliničkih bolnica, kao i općim i kantonalnim bolnicama u FBiH, a s ciljem implementacije Zakona o finansijskoj konsolidaciji i/ili restrukturiranju javnih zdravstvenih ustanova u FBiH.

Raspodjela sredstava odobrena je za Klinički centar Univerziteta u Sarajevu (10.000.000 KM), Univerzitetsko-klinički centar Tuzla (9.666.667 KM), Sveučilišnu-kliničku bolnicu Mostar (20.000.000 KM), JU Kantonalna bolnica Dr. Safet Mujić Mostar (5.000.000 KM), JU Kantonalna bolnica Zenica (7.666.667 KM), JU Kantonalna bolnica Dr. Irfan Ljubijankić Bihać (6.000.000 KM), Kantonalnu bolnicu JZU Goražde (500.000 KM), Kantonalnu bolnicu Orašje (666.667 KM), Kantonalnu bolnicu „Dr. Fra Mihovil Sučić“ Livno (2.000.000 KM), JU Opća bolnica Konjic (1.666.666 KM), Opću bolnicu „Dr. Mustafa Beganović“ Gračanica (1.333.333 KM), JZU Opća bolnica Sanski Most (1.166.666 KM), JU Opća bolnica „Prim.dr. Abdulah Nakaš“ Sarajevo (666.667 KM), JU Bolnica Travnik (4.333.333 KM), Hrvatsku bolnicu „Dr.fra Mato Nikolić“ (1.666.666 KM), JU Opća bolnica Bugojno (666.667 KM), JU Bolnica za plućne bolesti i TBC Travnik (333.333 KM), Opću bolnicu Jajce (666.667 KM), te  Opću bolnicu Tešanj (1.000.000 KM).

Svrha programa je provođenje Zakona koji ima za cilj postizanje stanja likvidnosti i solventnosti javnih zdravstvenih ustanova, jačanje odgovornosti u upravljanju rizikom u poslovanju javnih zdravstvenih ustanova, u skladu sa ovim zakonom, te Zakonom o finansijskom poslovanju, propisima donesenim na osnovu tih zakona, uvođenje novih zdravstvenih tehnologija, modernizacije, proširenja kapaciteta, kao i povećanja kvaliteta i efikasnosti u pružanju zdravstvenih usluga.

U okviru ovog programa sredstva će se koristiti za rješavanje dugovanja zdravstvenih ustanova kod kojih je evidentirana nelikvidnost u smislu odredbi Zakona o finansijskom poslovanju i/ili u kojima postoji akumulirani gubitak.

Kako je navedeno u obrazloženju, Zakonom o finansijskoj konsolidaciji i restrukturiranju javnih zdravstvenih ustanova u FBiH reguliran je način i postupak finansijske konsolidacije i/ili restrukturiranja javnih zdravstvenih ustanova u Federaciji BiH. Također, predviđeno je da se za ove namjene u tri fiskalne godine izdvoje sredstva u iznosu od 225 miliona KM iz Budžeta Federacije BiH za kliničke centre, kao i za opće i kantonalne bolnice.

Sredstva predviđena za ove namjene u iznosu od 75 miliona KM bila su planirana u Budžetu FBiH za 2022. godinu za prvu fiskalnu godinu, te su, kako je obrazloženo, nakon ispunjavanja neophodnih uslova tokom prošle godine i doznačena svim zdravstveniim ustanovama.

Transfer za Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH namijenjen za sufinansiranje troškova raseljenih lica planiran je u iznosu od 2.000.000 KM. Svrha ovog programa je obezbjeđivanje prava na bolničko liječenje povratnicima iz Federacije BiH u općine u Republiku Srpsku, a saglasno Odluci o ostvarivanju prava iz bolničke zdravstvene zaštite povratnika iz Federacije BiH u RS u zdravstvenim ustanovama u Federaciji BiH.

Za sufinansiranje troškova Zavoda za transfuzijsku medicinu FBiH u 2023. godini planiran je transfer u iznosu od 1.400.000 KM. Svrha ovog programa je obavljanje djelatnosti Zavoda, primjena jedinstvenih standarda u prikupljanju, testiranju, preradi, čuvanju, izdavanju i upotrebi krvi i krvnih sastojaka, koordinacija aktivnosti u procesu transfuzijske medicine u FBiH, unapređenje rada dijagnostičkih službi, te promocija i povećanje broja dobrovoljnih davalaca krvi.

Sredstva u iznosu od 300.000 KM raspoređuju se za sufinansiranje troškova Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji BiH u 2023. godini, a koji nastaju obavljanjem djelatnosti propisanih Zakonom o sistemu poboljšanja kvalitete, sigurnosti i akreditaciji u zdravstvu. Svrha ovog programa je obavljanje stručnih i s njima povezanih upravnih poslova s ciljem poboljšanja kvalitete i sigurnosti zdravstvenih usluga, te provođenje akreditacije u zdravstvu.

U okviru transfera namijenjenog za prevenciju širenja i rano otkrivanje HIV virusa planiran je iznos od 150.000 KM. Ovaj projekt će se realizovati kroz nabavku lijekova (PREP i PEP). U obrazloženju je navedeno da je najučinkovitije sredstvo u borbi protiv HIV-a i AIDS-a ostaje prevencija. Jedna od tih mjera je predekspozicijska profilaksa (PrEP). Riječ je o peroralnom uzimanju antiretrovirusnih lijekova radi sprječavanja zaraze HIV-om. PEP postekspozicijska profilaksa predstavlja uzimanje terapije vrlo brzo nakon moguće izloženosti virusu s ciljem sprečavanja infekcije HIV-om, a koristi se u hitnim slučajevima i nije namijenjen za redovno korištenje niti za osobe koje su često izložene riziku, saopćeno je iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću.

(Newipe)

Srodni artikli

Back to top button