Novosti

Šansa za posao za 13 hiljada ljudi

Posebna će se pažnja dati na rodnu i socijalnu osjetljivost, a u tom procesu ključni je cilj ojačati konkurentnost i bržu integraciju nezaposlenih osoba, odnosno spriječiti dugotrajnu nezaposlenost.

Nakon uspješnih rezultata u prošloj godini, Federalni zavod za zapošljavanje u ovoj namjerava dodatno unaprijediti programe poticanja zapošljavanja, samozapošljavanja, obuke i osposobljavanja različitih kategorija na tržištu rada, a sve u cilju otvaranja većeg broja novih radnih mjesta i pokretanja privredne djelatnosti.

U procesu realizacije programa sufinanciranja zapošljavanja, samozapošljavanja i obuke namjera je pružiti podršku za 13.000 osoba s evidencije nezaposlenih u Federaciji BiH.

Direktorica Federalnog zavoda za zapošljavanje Helena Lončar u izjavi za Večernji list kazala je kako se broj od 13 hiljada odnosi na osobe koje će biti obuhvaćene jednom od mjera Zavoda, bilo da je riječ o zapošljavanju, bilo da se radi o obukama. Ipak, najveći broj od njih 13 hiljada u konačnici bi trebao imati posao.

Pritom, kako su objasnili iz Zavoda, posebna će se pažnja dati na rodnu i socijalnu osjetljivost, a u tom procesu ključni je cilj ojačati konkurentnost i bržu integraciju nezaposlenih osoba, odnosno spriječiti dugotrajnu nezaposlenost.

Namjera je i omogućiti ciljnim grupama sticanje prvog radnog iskustva, ali i poticati samozapošljavanje, odnosno pokretanje samostalne djelatnosti.

Uvidom u ciljne grupe mjera predviđenih za ovu godinu vidljivo je kako su u fokusu osobe bez radnog iskustva, odnosno one koje su duže vrijeme bez posla. Tako će u središtu programa biti, između ostaloga, i mladi bez radnog iskustva, pripravnici i ostali, žene, osobe starije od 40 godina, dugotrajno nezaposlene osobe (prijavljene na evidenciju 12 i više mjeseci), osobe nižih kvalifikacija ili bez kvalifikacija, osobe s invaliditetom, djeca i supružnici osoba s invaliditetom od 60% i više. Među ciljnim grupama su i demobilisani borci i djeca nezaposlenih demobilisanih boraca, članovi porodica poginulih boraca, Romi i drugi.

O značaju programa, osim iskustava iz prošle godine, govore i podaci o dostupnim sredstvima za njihovu realizaciju, a koja iznose 111,310.466 KM. Pritom se 44,609.950 KM odnosi na prenesene obaveze po osnovi mjera aktivne politike zapošljavanja, a čija je realizacija započela prethodnih godina i koje dospijevaju na naplatu u 2023., dok veći dio, odnosno 66,700.516 KM, predstavlja sredstva za realizaciju novih programa iz 2023. godine. Uz ovo, u planu su i zajednički projekti s drugim pravnim subjektima, pri čemu je iznos dostupnih sredstava 14,593.605 KM, od čega se iznos od 6,593.605 KM odnosi na prenesene obaveze iz prethodnih godina, a koje dospijevaju u 2023. godini, a 8,000.000 KM na nove projekte kojima će se pružiti podrška za 1300 nezaposlenih osoba.

Iskustva iz 2022. godine govore o izuzetno visokom stepenu realizacije planiranih aktivnosti, a ilustrativan je primjer kako je provedbom programa sufinanciranja zapošljavanja 2022. obuhvaćeno oko 8000 osoba s evidencije nezaposlenih. Istovremeno, u prošloj godini je važna stavka bio i program sufinanciranja samozapošljavanja “Startup 2022.”, koji podrazumijeva davanje poticajnih sredstava nezaposlenim osobama za pokretanje vlastitog biznisa, a istim je obuhvaćeno više od 2600 osoba, a ugovorena sredstva iznose oko 12 miliona KM.

U okviru programa sufinansiranja zajedničkih projekata s drugim organizacijama i institucijama Federalni zavod je također osigurao sredstva za realizaciju projekata sufinansiranja zapošljavanja asistentskog kadra u osnovnim i srednjim školama, kao i na javnim sveučilištima u Federaciji BiH i ustanovama socijalne zaštite te djece poginulih boraca.

(Newipe)

Srodni artikli

Back to top button