LjudiNovosti

Udruženje „Nova generacija“ svakodnevno brine o djeci zatečenu u skitnji i prosjačenju

Tekst: Amra Ahmetović/Foto: Muhamed Čulić

Ono što radimo jesu tri aktivnosti. Prva aktivnost je dnevni centar za djecu u riziku, druga je prihvatna stanica za djecu zatečenu u skitnji i prosijačenju i teća aktivnost  je plavi telefon, savjetodavna linija za djecu, koja je dostupna na teritoiji cijele Bosne i Hercegovine“, kaže Saša Risojević, direkotor Udruženja „Nova generacija“ iz Banja Luke, koje okuplja profesionalce u oblasti socijalne zaštite.

DNEVNI CENTAR

Dnevni centar broji preko 60 aktivnih članova, koji pripadaju kategoriji djece u riziku.

„Pomažemo djeci koja su bila ili su u ruziku da postanu žrtve nasilja, zlostavljanja, zanemarivanja ili nekih drugih faktora koji mogu da dovedu do togada djeca budu izložena uličnom životu bez adekvatnog nadzora, a to opet može dovesti do toga da razviju neka neadekvatna ponašanja, da stupe u kontakt sa nekim grupama koje imaju različira rizična ponašanja, što pak dovodi do rizika za njihov razvoj bio, psiho, socilajni i na kraju na sam život“, govori Risojević

Ovo udruženje također vrši posjete djeci i porodicama koje ne mogu doći u dnevni centar, a godišnje, više od tri stotine djece ili roditelja primi neku od njihovih usluga.

Ovdje se prije svega misli na redovnu ishranu, mogućnost zadovoljavanja osnovnih potreba, mogućnost učestvovanja na različitim kreativnim i edukativnim radionicama, podrška psihologa, socijalnih radnika i tretmani defektologa i logopeda.

PRIHVATNA STANICA

Jedna od usluga koju pružaju je usluga prihvatne stanice za djecu zatečenu u skitnji i prosijačenju koja omogućava kratkoročni smještaj djeci koja su izložena skitnji i prosijačenju u akutnim situacijama gdje je potreban hitan smještaj.

U prihvatnoj stanici dežura stalna ekipa od četvoro vaspitača koji u roku od 45 minuta, u slučaju poziva kolega iz Centra sa socijalni rad ili policije, vrše smještaj djeteta“ naglašava Risojević.

PLAVI TELEFON

Savjetodavna linija za djecu koja je dostupna u svim mrežama BiH i radi svaki dan od 09:00 do 17:00, je također usluga koju ovo udruženje pruža.
Pomoću ove usluge djeca imaju priliku da razgovaraju sa savjetnicima, psiholozima i psihoterapeutima koji su tu da im pruže podršku.

„Linija je prvenstveno zamišljena kao linija gdje će se prijavljivati nasilja, međutim linija je prerasla u savjetodavnu liniju gdje su se djeca javljala iz puno različitih situacije, gdje nije samo nasilje u pitanju, nego je bila potrebna podrška u oblasti mentalnog zdravlja, učenja, kako da se bolje prilagode sticanju nekih vještina u odnosu sa svojim vršnjacima“, ističe Risojević.

Za vrijeme pandemija COVID-a, svoje usluge su prebacili i na odrasle.
Primjetili smo da postoji potreba, da su ljudi imali poteškoće u prilagođavanju na trenutne okolnosti u kojima su se našli“, kaže Saša.

Ova usluga je aktivna 9 godina, a tokom prošle godine su imali preko 12 hiljada poziva.

Broj Plavog telefona je 080 05 03 05. Poziv je besplatan iz svih mreža Bosne i Hercegovine, a Plavi telefon garantuje anonimnost i povjerljivost svih razgovora.

Ono po čemu je Udruženje „Nova generacija“ prepoznatljivo jeste to da vrše različite edukativne i preventivne programe između kojih se izdvajaju Program podrške porodicama i Program ekonomskog osnaživanja.

Risojević dodaje da samo rad sa djecom nije dovoljan, te da potrebno je da se radi sa cijelom porodicom kako bi se napravile neke održivije promjene

Program ekonomskog osnaživanja provode godinu dana, a cilj im je da  djeca i porodice budu  osnažene  u smislu njihovih kapaciteta i konkurentnosti na tržištu rada, također rade sa različitim udruženjima i poslodavcima kako bi i oni imali više sluha i senzibilnosti prema ugroženim kategorijama, prepoznali njihove kvalitete i zaposle ih.

„Kroz godinu dana sprovođenja ovog programa imamo 15 korisnika, od čega je 3 ljudi zasposleno , što je zapravo značajan rezultat, jer cilj programa nije da se ljudi zaposle, nego da stvorimo mogučnosti da oni postanu konkurentniji na tržištu rada, ali situacija je pokazala da je i ovo dovoljno da neko s druge strane prepozna i da ih angažuje u radni odnos“, zaključio je Saša.

Tekst je nastao u sklopi Social Media Caravana

Srodni artikli

Back to top button