Novosti

Svako drugo dijete u BiH je žrtva nasilja u porodici

Alternativni izvještaj o implementaciji Konvencije o pravima djeteta u BiH nastao je kao dio procesa periodičnog izvještavanja Komitetu UN-a za prava djeteta koji realizuju nevladine organizacije koje rade sa djecom i za djecu

Tekst i fotografije: Lejla Trle

Svako drugo dijete u Bosni i Hercegovini je žrtva nasilja u porodici, a dječja prava nisu prioritet nadležnih institucija, zaključci su monitoringa primjene stanja prava djeca, odnosno primjene preporuke UN komiteta iz ugla djece i  iz ugla nevladinih organizacija predstavljenog danas u Sarajevu.

Ono što su ključni nalazi ovoga izvješataja jeste da veliki broj preporuka UN komiteta nije ispoštovan i primijenjen, neke preporuke su ispoštovane samo djelomično  dok je vrlo malo onih koje su potpuno ispunjene.

Kao pozitivan rezultat izvještaja istaknuta je oblast socijalne zaštite  gdje je, kako se navodi, načinjen značajan napredak po pitanju položaja roditelja-hranitelja, zatim u oblasti hraniteljstva, ali isto tako i ujednačavanje prava djece na dječji dodatak.

Mirsada Bajramović, direktorica Udruženja “Zemlja djece u BiH“, članica Mreže „Snažniji glas za djecu“ izrazila je nezadovoljstvo istraživačkihz timova prema svim drugim oblastima, posebno u pogledu oblasti obrazovanja.

Mirsada Bajramović

Preporuka koju više godina ističe UN komiteta za prava djece nije ispoštovana je ukidanje segregacije u obrazovnom sistemu. Bosna i Hercegovina nije ispoštovala ni preporuku o prikupljanju podataka o djeci te danas ne znamo koliko u državi ima djece, kog su uzrasta i pola, kazala je Bajramović.

Izvještaj nevladinih organizacija ukazuje da u oblasti zdravstvene zaštite još uvijek imamo djece koja nemaju pristup obaveznoj zdravstvenoj zaštiti, zbog toga što naše zakonodavstvo nije usklađeno sa Konvencijama o pravima djeteta. 

Prema nalazima izvještaja u BiH postoje djeca od šest do petnaest godina koja su potpuno nevidljiva u tom zakonu, a radi se o djeci koja ne pohađaju obrazovni proces zato što su žrtve nasilja, zloupotrebe roditalja ili trećih osoba.

Veliki su problemi kada je riječ o nasilju nad djecom i to posebno ističemo jer je to zajednička karakteristika i dječjeg izvještaja i izvještaja  nevladinih organizacija koja ukazuju na to da su djeca u BiH izložena nasilju. Zakoni ne prepoznaju djecu koja su žrtve nasilja kao korisnike socijalne zaštite. Prema podacima nevladinog sektora prikupljenih 2019. godine alarmantni su podaci koji ukazuju na to da je svako drugo dijete žrtva nasilja u porodici, da djeca najmlađeg uzrasta njih  20 %  na uzorku od 450 djece je bilo izloženo određenim oblicima seksualnog nasilja, naglasila je Bajramović.

Govoreći o izvještaju koji su sačinila djeca, saradnica Mreže nevladinih organizacija za djecu BiH „Snažniji glas za djecu“, psihologinja Aleksandra Štrbac je navela da su se oni odlučili fokusirati na nekoliko oblasti, te izdvojili ono što je za njih najvažnije, a te oblasti su obrazovanje, problem nasilja nad djecom.

Osnovno što želimo da naglasimo jeste da nema dovoljno volje da se bavimo djecom u BiH i to treba da nas zabrine – dodala je Štrbac, dodavši kako je organizacija zaštite za posebno ranjivu djecu, djecu iz ranjivih kategorija  također problematična.

 Tu su, kako je dodala Štrbac, djeca koja žive izvan porodičnog okruženja, djeca koja žive i rade na ulici, djeca migranti i djeca bez pratnje.  

Dio dječjeg izvještaja predstavila je Sumeja Karačić, učenica devetog razreda i članica  Udružena “Naša djeca Sarajevo” naglasivši jedno od četiri osnovna prava Konvencije o pravima djece a to je pravo na izražavanje mišljenja, odnosno pravo na učešće.

Federacija BiH i Distrikt Brčko već deset  godina nisu pristupili usklađivanju krivičnog zakona koji se odnosi na harmonizaciju sa Lanzarote konvencijom koja zabranjuje seksualno nasilje nad djecom, za razliku od Republike Srpske koja je to već ranije uradila.

Alternativni izvještaj o implementaciji Konvencije o pravima djeteta u BiH nastao je kao dio procesa periodičnog izvještavanja Komitetu UN-a za prava djeteta koji realizuju nevladine organizacije koje rade sa djecom i za djecu.

(Newipe)

Srodni artikli

Back to top button